การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT)

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้างองค์กร

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5. ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

10. แผนการดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17. E-Service

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายรายไตรมาส

    • ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาส 1)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาส 2)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาส 3)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผนรายไตรมาสประจำปี 2565 (ไตรมาส 1)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผนรายไตรมาสประจำปี 2565 (ไตรมาส 2)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผนรายไตรมาสประจำปี 2565 (ไตรมาส 3)

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2565 (ไตรมาส 1)

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2565 (ไตรมาส 2)

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2565 (ไตรมาส 3)

    • ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 1)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 2)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 3)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 4)
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผนรายไตรมาสประจำปี 2564 (ไตรมาส 1)
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผนรายไตรมาสประจำปี 2564 (ไตรมาส 2)
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผนรายไตรมาสประจำปี 2564 (ไตรมาส 3)
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผนรายไตรมาสประจำปี 2564 (ไตรมาส 4)
- รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2564 (ไตรมาส 1)
- รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2564 (ไตรมาส 2)
- รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2564 (ไตรมาส 3)
- รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2564 (ไตรมาส 4)

    • ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ไตรมาส 1)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ไตรมาส 2)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ไตรมาส 3)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ไตรมาส 4)

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คัดลอกสำเร็จ