เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มีแนวทางการกำกับดูแลในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ร่วมกัน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์

กำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม

พันธกิจ

01.

กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

และกรอบนโยบายรัฐ

02.

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน และการประกอบกิจการพลังงาน

03.

ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้

และความตระหนักด้านการจัดการ

และตรวจสอบการดำเนินงานด้านพลังงาน

04.

พัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในการกำกับกิจการพลังงานให้สูงขึ้น

ค่านิยมหลัก

" TRUST " เป็นคำย่อจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยมและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ในการกำกับดูแลกิจการพลังงาน ประกอบด้วย

Character
Trust : ความเชื่อมั่น
Character
Reliability and Consistency :
ความน่าเชื่อถือและความแน่วแน่ มั่นคง
Character
Unity : เอกภาพ
Character
Social Accountability :
สังคมสามารถตรวจสอบได้ มีสำนึก
ในหน้าที่รับผิดชอบ
Character
Transparency and Independence :
โปร่งใสและเป็นอิสระ
คัดลอกสำเร็จ