เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มีแนวทางการกำกับดูแลในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ร่วมกัน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์

กำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม

พันธกิจ

01.

กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

และกรอบนโยบายรัฐ

02.

กำกับกิจการพลังงานให้มีมาตรฐานความปลอดภัย

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรมในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม

03.

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย

เพื่อพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน การประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

04.

ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้

และความตระหนักด้านการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงาน
ด้านพลังงาน

05.

พัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการกำกับกิจการพลังงานให้สูงขึ้น

ค่านิยมหลัก

" TRUST " เป็นคำย่อจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยมและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ในการกำกับดูแลกิจการพลังงาน ประกอบด้วย

Character
Trust : ความเชื่อมั่น
Character
Reliability and Consistency :
ความน่าเชื่อถือและความแน่วแน่ มั่นคง
Character
Unity : เอกภาพ
Character
Social Accountability :
สังคมสามารถตรวจสอบได้ มีสำนึก
ในหน้าที่รับผิดชอบ
Character
Transparency and Independence :
โปร่งใสและเป็นอิสระ
คัดลอกสำเร็จ