แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

อัปโหลดไฟล์

รองรับไฟล์นามสกุล pdf,png,jpeg,jpg ขนาดรวมกันไม่เกิน 10 MB

ไฟล์แนบ

หมายเหตุ *

1. ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อมูล จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อประโยชน์ในการสอบหาข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ
2. กรณีที่ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ร้องเรียน ต้องแนบเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงที่เพียงพอต่อการพิจารณา มิฉะนั้น สำนักงาน กกพ. จะถือเป็นบัตรสนเท่ห์ และอาจไม่รับพิจารณา