นายเสมอใจ
ศุขสุเมฆ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

นายสุธรรม
อยู่ในธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

นายบัณฑูร
เศรษฐศิโรตม์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

นายสหัส
ประทักษ์นุกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

นายนรินทร์
โอภามุรธาวงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

นายพิทักษ์
จรรยพงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

นายวรวิทย์
ศรีอนันต์รักษา

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Image Pattern
กำกับกิจการพลังงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมและเป็นธรรม

Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero