การเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม

    การเปิดให้บุคคลที่สามสามารถเข้ามาใช้หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีได้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้กับผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shippers) รายใหม่ สามารถเข้าใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของกิจการก๊าซธรรมชาติ อันได้แก่ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หรือสถานี LNG ซึ่งเป็นการลดการผูกขาด      และสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของผู้ประกอบการ

   คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงได้กำหนดกติกา ภายใต้ “ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำข้อกำหนด  เกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจี แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime)” เพื่อกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจัดทำ “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA Code)”

    โดย กกพ. มีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เห็นชอบ TPA Code ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที แอลเอนจี จำกัด พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุง TPA Regime ฉบับที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่สาม ของ ปตท.

1.1 TPA Code ฉบับที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2558

1.2 TPA Code ฉบับที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2559

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://ptttpa.pttpipeline.com/

01

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคล
ที่สาม และการเชื่อมต่อสำหรับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด
ของ PTTLNG

2.1 TPA Code ฉบับที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2558

2.2 TPA Code ฉบับที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

2.3 TPA Code ฉบับที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2563

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.pttlng.com/f_DocDownload.aspx

02

เอกสารประกอบการสัมมนา "การเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม" เมื่อวันที่
25 สิงหาคม 2558 ณ.ห้องบางลำภู โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

3.1 กำหนดการสัมมนา "การเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม"

3.2 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "โครงการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA Code)"

3.3 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "ข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime)"

3.4 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "TPA Code Onshore ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)"

3.5 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "TPA Code ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด"

03
คัดลอกสำเร็จ