การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน

ขั้นตอนการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน

ผู้รับใบอนุญาต
เสนอแผนงานการจ่ายค่าทดแทนและเสนอขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สิน ในจังหวัดที่มีเขตระบบโครงข่ายพลังงานพาดผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
สำนักงาน กกพ. จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาฯ เสนอ กกพ.
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประธานกรรมการกำกับกิจการพลัง (กกพ.)
ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง
สำนักงาน กกพ.
ประสานงานคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาฯ จังหวัด เพื่อนัดประชุมครั้งที่ 1
คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาฯ จังหวัด
ประชุมครั้งที่ 1 ข้อมูลสมบูรณ์พิจารณาสรุปเสนอ กกพ. หากข้อมูลไม่ครบถ้วนและมีการแต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลราคาที่ดิน
คณะบุคคลทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลราคาที่ดิน
จัดทำสรุปข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อมูลราคาที่ดินและทรัพย์สิน นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สิน
คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาฯ จังหวัด
ประชุมครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาข้อมูลราคาตามที่คณะบุคคลเสนอ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
สำนักงาน กกพ.
สำนักงาน กกพ. สรุปความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาฯ จังหวัด พร้อมทั้งแจ้งผู้รับใบอนุญาตให้แสดงความเห็น ประกอบการพิจารณาของ กกพ.
กกพ.
พิจารณาอนุมัติ
สำนักงาน กกพ.
แจ้งผู้รับใบอนุญาตเพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทน
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการกำหนดราคาที่ดิน
คัดลอกสำเร็จ