วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

1

นายนภดล มัณฑะจิตร

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

2

นายชลิต เรืองวิเศษ

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

3

ดร.พัลลภา เรืองรอง

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

4

นายจงเจตน์ บุญเกิด

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

5

ร.ท. ทักษิณ ลิ่มสุวรรณ์

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

6

ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

7

คัดลอกสำเร็จ