การอุทธรณ์ค่าทดแทน

การอุทธรณ์ค่าทดแทน

ผู้อุทธรณ์
ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
  • แจ้งรับหนังสืออุทธรณ์และขอข้อมูลจากผู้รับใบอนุญาต
  • สำนักงาน กกพ. สรุป / จัดทำวาระเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทน
  • สรุปความเห็นและร่างคำวินิจฉัยเสนอ กกพ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับอุทธรณ์
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
พิจารณาวินิจฉัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
แจ้งผู้อุทธรณ์ และผู้รับใบอนุญาต
คัดลอกสำเร็จ