ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์ติดต่อ
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 0-207-3599 ต่อ 543
นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 546
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 601
นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน กรรมการกำกับกิจการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 549
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 553
นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 551
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 601
นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 549
นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการกำกับกิจการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 548
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการ 0-2207-3599 ต่อ 872
นายกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการ สายกำกับและตรวจสอบกิจการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 841
นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณชัยโฆษิต รองเลขาธิการ สายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค 0 2207 3599 ต่อ 555
นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี รองเลขาธิการ สายบริหารกฎหมายและบริหารงานองค์กร 0-2207-3599 ต่อ 845
นางสาวจีรวรรณ โรจน์เจริญชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับและตรวจสอบกิจการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 846
นายภูวนารถ ชุณหปราณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับและตรวจสอบกิจการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 849
นายนฤมิตร สว่างผล ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค 0-2207-3599 ต่อ 722
นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค 0-2207-3599 ต่อ 654
นายสุรักษ์ ชุณหโสภาค ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหารกฎหมายและบริหารงานองค์กร 0-2207-3599 ต่อ 666
นางจิตมณี ทัพภะสุต ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหารกฎหมายและบริหารงานองค์กร 0-2207-3599 ต่อ 842

นายกิตติมศักดิ์ ตีรสมิทธ์

ผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายกำกับการจัดหาและการควบคุมระบบไฟฟ้า

0-2207-3599 ต่อ 854
นางปิยวรรณ สุขใส ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับอัตราค่าบริการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 518
นายพัฒน์ ศิริโมชดารา  ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับการจัดหาและการควบคุมระบบก๊าซธรรมชาติ 0-2207-3599 ต่อ 815
นายชาญชัย อมรวิภาส ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 849
นางสาวกุลกัญญา เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 581
นางสาวปิยนุช กลั่นสอน ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 727
นายธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 0-2207-3599 ต่อ 300
นายวัลลภ จิวหลง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 0-2207-3599 ต่อ 517
นายสมพจน์ วิบูลย์เกียรติ์ ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 (เชียงใหม่) 053-203-433-4
นางสาวกิตติยา กล่อมเกลี้ยง ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 2 (พิษณุโลก) 055-252-924
นายยุคล เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) 056-221-991-2
นายวินิจ ศรีอุบล ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 4 (ขอนแก่น) 043-228-338
นายสรา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) 045-312-280
นายปฎิภาณ แก้วรินขวา ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 6 (นครราชสีมา) 044-257-888-9
นายวรยุทธ์ ศรีปราโมช ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 7 (สระบุรี) 036-223-048-9
นายพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 8 (ชลบุรี) 038-113-487-9
นายวีระพันธ์ มานะศิริพันธ์ ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 9 (กาญจนบุรี) 034-517-505
นายยงยุทธ มหาเวชาศิริ ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 10 (ราชบุรี) 032-328-503-4
นายมีศักดิ์ เดชรัตนวิไชย ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) 077-285-312-3
นายเอกประพันธ์ อักษรพันธ์ ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา) 074-330-309
นางสาวชฎารัตน์ สุนทรเกตุ ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร) 0-2525-2544-5
นางสาวหทัยรัตน์ แสงสุริยะ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย 0-2207-3599 ต่อ 816
นายสุวิทย์ รอดมณี ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน 0-2207-3599 ต่อ 690
นางสาวอังคณา กิตติชัยพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารงานองค์กร 0-2207-3599 ต่อ 730
นางจิตมณี ทัพภะสุต

    รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
นายนิเวศน์ จรัสดำรง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลพลังงาน 0-2207-3599 ต่อ 512
นางสาววรนุช เกษมชาญ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2207-3599 ต่อ 509
นายสุวิทย์ อินทรถาวร ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 0-2207-3599 ต่อ 713
นางสาวกณิศ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการ 0-2207-3599 ต่อ 540
นางสุชาดา วงศ์จำปา ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน 0-2207-3599 ต่อ 612
คัดลอกสำเร็จ