ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

01
เสนอนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการพลังงานต่อคณะรัฐมนตรี
02
เสนอนโยบายการจัดหาพลังงาน และนโยบายการกระจายแหล่งและชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้กิจการไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
03
พิจารณาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานซึ่ง กกพ. ได้ให้ความเห็นตามมาตรา11(5) เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
04
เสนอนโยบายในการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนพลังงานต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
05
เสนอนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางทั่วไปในการประกอบกิจการพลังงานต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
06
กําหนดนโยบายมาตรฐานคุณภาพบริการและมาตรฐานในการประกอบกิจการพลังงาน
07
กําหนดนโยบายในการจัดให้มีบริการพลังงานอย่างทั่วถึงและให้บริการพลังงานสําหรับผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน
08
เสนอนโยบายในการนําส่งเงินเข้ากองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
09
พิจารณาแผนการดําเนินงานของ กกพ. และงบประมาณรายจ่ายของสํานักงาน กกพ. เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
10
ให้ความเห็นชอบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกกพ. และพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามที่ กกพ.เสนอตามมาตรา 11(8)
11
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
คัดลอกสำเร็จ