วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557 - กันยายน 2561

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

1

นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

2

นายไกรสีห์ กรรณสูต

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

3

นางปัจฉิมา ธนสันติ

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

4

นางดวงมณี โกมารทัต

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

5

นายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

6

นายวีระพล จิรประดิษฐ์กุล

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

7

คัดลอกสำเร็จ