การป้องกันการทุจริต

นโยบาย No gift Policy
        การสร้างวัฒนธรรม No gift Policy
        รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
      การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต
       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

        รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปี 2563)

        รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

        รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
        รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

        รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
       
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

       มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คัดลอกสำเร็จ