การป้องกันการทุจริต

         - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ฉบับภาษาไทย / ฉบับภาษาอังกฤษ
      ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
      การสร้างวัฒนธรรม No gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
      การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
      รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต
       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

       - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปี 2563)

       รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

       - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
       - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

       - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
       ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
       การขับเคลื่อนจริยธรรม
       การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

       มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

       - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คัดลอกสำเร็จ