การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน

การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน

ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นขออนุมัติประกาศเขตสำรวจ เพื่อประโยชน์ในการสำรวจ หรือเพื่อหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
สำนักงาน กกพ. สรุป จัดทำวาระเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณา แผนผังทิศ และแนวเขตในโครงการวางระบบโครงข่ายพลังงาน
พิจารณาสรุป ความเน้นนำเสนอ กกพ.
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
พิจารณาอนุมัติ
ผู้รับใบอนุญาต
ประกาศกำหนดเขตสำรวจไว้ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน รวมทั้งประกาศในหนังสือพิมพ์ ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้การปิดประเทศและการประกาศในหนังสือพิมพ์จะต้องกระทำก่อนเข้าไปใช้สอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 30 วัน
เข้าดำเนินการสำรวจเพื่อเลือกทิศทางและแนวเขตที่เหมาะสม
คัดลอกสำเร็จ