วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

1

นายนภดล มัณฑะจิตร

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

2

ดร. พัลลภา เรืองรอง

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

3

ร.ท. ทักษิณ ลิ่มสุวรรณ์

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

4

นายบุญส่ง เกิดกลาง

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

5

นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

6

นายสรร วิเทศพงษ์

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

7

คัดลอกสำเร็จ