ข่าวและความเคลื่อนไหวใน กกพ.

อัปเดตข่าวสารด้านพลังงาน กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งแสดงข้อคิดเห็นได้ที่นี่

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร

Icon

5 FM-HR-01 Rev.02 ใบสมัครงาน.pdf

วันที่ 05 ก.ย. 2566
ขนาดไฟล์ 311 KB
จำนวนดาวน์โหลด 235 ครั้ง
ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Icon

ประกาศ สกพ. รายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ. ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566.pdf

วันที่ 06 ก.ค. 2566
ขนาดไฟล์ 731 KB
จำนวนดาวน์โหลด 467 ครั้ง
ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Icon

ประกาศ สกพ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ. ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566.pdf

วันที่ 21 มิ.ย. 2566
ขนาดไฟล์ 1 MB
จำนวนดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ.

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ. ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565.pdf

วันที่ 20 ธ.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 5 MB
จำนวนดาวน์โหลด 2912 ครั้ง
ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2566

Icon

ประกาศ สกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สกพ. พ.ศ. 2566.pdf

วันที่ 20 ก.พ. 2566
ขนาดไฟล์ 1 MB
จำนวนดาวน์โหลด 1735 ครั้ง
ดาวน์โหลด

อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น


(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Pool Manager) พ.ศ. ...

22 ก.ย. 2566 ถึง 06 ต.ค. 2566

รับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว


การคำนวณอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนต้นทุนผันแปร (Tc) ประจำปี 2566 ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

13 ก.ย. 2566 ถึง 25 ก.ย. 2566

(ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสาหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ

08 ก.ย. 2566 ถึง 22 ก.ย. 2566

การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด

24 ส.ค. 2566 ถึง 08 ก.ย. 2566

การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด

24 ส.ค. 2566 ถึง 08 ก.ย. 2566

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมประเภทใบอนุญาตบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Pool Manager))

23 ส.ค. 2566 ถึง 06 ก.ย. 2566
สถิติพลังงาน
สถานการณ์การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของผู้ได้รับใบอนุญาต ในปี พ.ศ. 2565

กำลังการผลิตรวมไฟฟ้าพลังงานน้ำของประเทศไทย

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ


icon stat energy 01
16.76
%
Myanmar Gas

249,295,166.86

MMBTU
icon stat energy 02
28.75
%
LNG

427,579,527.02

MMBTU
icon stat energy 03
54.49
%
Gulf Gas

810,278,856.12

MMBTU

การผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบ

(กฟผ. กฟภ. และ กฟน.) แยกตามเชื้อเพลิง


 • Diesel Oil

  0.11

  | 0.00%
 • Fuel Oil

  120.92

  | 0.06%
 • Hydro

  4,432.10

  | 2.20%
 • Coal

  16,774.29

  | 7.77%
 • Lignite

  18,748.42

  | 8.69%
 • Renewable

  21,876.09

  | 10.14%
 • Import

  35,471.76

  | 16.43%
 • Natural Gas

  114,636.80

  | 53.11%

Calendar And Announcement

ความมั่นคงของพลังงาน
ทั้งปัจจุบัน และอนาคต คือ หน้าที่ของเรา

กำกับดูแลประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพเป็นธรรม
ต่อผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความรู้คู่พลังงานไทย
ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ แห่งแรกในไทย

ถ้าให้มองสถานการณ์ของการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ มันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ในอนาคตประเทศไทย
จะเสี่ยงต่อการที่ค่าไฟจะขึ้นราคาไปมากกว่านี้ เพราะปริมาณก๊าซในอ่าวไทยที่เราผลิตได้เองก็ลดน้อยลงทุก ๆ ปี

พลังที่ทำให้เราสะดวกสบาย

มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง เพียงพอต่อความต้องการอย่างยั่งยืน

และมีการจัดสรรปันส่วนให้เราทุกคนได้ใช้พลังงานได้อย่างเท่าเทียม และมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มั่นคงมีปริมาณเพียงพอ สามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศ