การประกาศกําหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน

ขั้นตอนและการประกาศกําหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน

ผู้รับใบอนุญาต
สํารวจเลือกทิศทางและแนวเขตที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
สํานักงาน กกพ.สรุป / จัดทําวาระเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนผัง ทิศทางและแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายพลังงาน
พิจารณาสรุปความเห็นนําเสนอ กกพ.
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ( สำนักงาน กกพ. )
  • จัดทําประกาศกําหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
  • ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ, ที่ทำการกำนัน, ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ที่เขตระบบโครงข่ายพลังงานนั้นที่ตั้งอยู่
  • แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
ผู้รับใบอนุญาต
  • จัดทำเครื่องหมายแสดงบริิเวณเขตระบบโครงข่ายพลังงานในพื้นที่จริง
  • มีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ครองสิทธิิอื่น ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเขตหรือที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน
คัดลอกสำเร็จ