วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 -2565)
ของ สำนักงาน กกพ.

วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน

01
ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ
มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรม
ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต
02
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน ทั้งทางด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพการให้บริการ
03
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกัน
การใช้อำนาจในทางมิชอบ
ในการประกอบกิจการพลังงาน
04
ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงาน
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส
และไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
05
ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
กับผู้รับใบอนุญาต และผู้ใช้พลังงาน
06
ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น
ประชาชน และผู้ได้รับใบอนุญาต ในการมีส่วนร่วม
เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
07
ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร
ในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
08
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
ในการประกอบกิจการไฟฟ้า
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
09
บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ด้านการกำกับกิจการพลังงาน
คัดลอกสำเร็จ