ข้อมูลอัตราค่าบริการไฟฟ้า

นโยบายและกำกับ

กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า ของยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการบริหารจัดการแบบ Low Priority 


อัตราค่าไฟฟ้าฐานตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

ค่า Ft คำนวณได้ กับค่า Ft เรียกเก็บ

ค่า Ft และต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

ค่า Ft และราคา Pool Gas

ค่า Ft กับอัตราแลกเปลี่ยน


อัตราค่าไฟฟ้าต่างประเทศ


เกมส์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณไฟฟ้า

• เกมส์การคำนวณค่าไฟฟ้าอย่างง่าย (การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐาน 1 หน่วยมีผลต่อค่าไฟฟ้าเท่าไหร่)

• ลดการใช้ไฟฟ้า 1 หน่วย ลดค่าไฟฟ้าได้กี่บาท/ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงได้กี่บาท
คัดลอกสำเร็จ