การประกาศเขตโครงข่ายพลังงาน

การกำหนดราคาค่าทดแทนขั้นตอนการอุทธรณ์

  • การอุทธรณ์การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน การคัดค้านการก่อสร้าง วางระบบโครงข่ายพลังงานและการคัดค้านตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟ
ผู้อุทธรณ์ / คัดค้าน
ยื่นอุทธรณ์ / คัดค้าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับใบอนุญาต
สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
สำนักงาน กกพ.สรุป / จัดทำวาระเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์   เขตระบบโครงข่ายพลังงาน
สรุปความเห็นและร่างคำวินิจฉัยเสนอ กกพ.
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ / คัดค้าน และเอกสารประกอบพิจารณาครบถ้วน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ( สำนักงาน กกพ. )
แจ้งผู้อุทธรณ์ และผู้รับใบอนุญาต
  • การอุทธรณ์ค่าทดแทน
ผู้อุทธรณ์
ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
  • แจ้งรับหนังสืออุทธรณ์และขอข้อมูลจากผู้รับใบอนุญาต
  • สำนักงาน กกพ. สรุป / จัดทำวาระเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทน
  • สรุปความเห็นและร่างคำวินิจฉัยเสนอ กกพ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับอุทธรณ์
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
พิจารณาวินิจฉัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
แจ้งผู้อุทธรณ์ และผู้รับใบอนุญาต


การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน

คัดลอกสำเร็จ