วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 - กันยายน 2564

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

1

นางอรรชกา สีบุญเรือง

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

2

นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

3

นายสุธรรม อยู่ในธรรม

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

4

นายสหัส ประทักษ์นุกูล

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

5

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

6

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

7

คัดลอกสำเร็จ