การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้า

การอุทธรณ์การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน การคัดค้านการก่อสร้าง วางระบบโครงข่ายพลังงานและการคัดค้านตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟ

ผู้อุทธรณ์ / คัดค้าน
ยื่นอุทธรณ์ / คัดค้าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับใบอนุญาต
สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
สำนักงาน กกพ.สรุป / จัดทำวาระเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์   เขตระบบโครงข่ายพลังงาน
สรุปความเห็นและร่างคำวินิจฉัยเสนอ กกพ.
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ / คัดค้าน และเอกสารประกอบพิจารณาครบถ้วน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ( สำนักงาน กกพ. )
แจ้งผู้อุทธรณ์ และผู้รับใบอนุญาต
คัดลอกสำเร็จ