อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้มี
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าตามที่กำหนดไว้
ในมาตรา 11 ดังนี้

01
กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฯ ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ
02
ออกประกาศกำหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอการตรา พระราชกฤษฎีกา เพื่อกำหนดประเภทขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
03
กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคง และเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
04
กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
05
เสนอความเห็นต่อแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
06
ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงาน ของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
07
ออกระเบียบหรือประกาศ และกำกับดูแลมาตรฐาน และคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน
08
เสนอข้อบังคับและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
09
ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่
10
ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า และการใช้จ่ายเงินกองทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
11
ออกคำสั่งและกำหนดค่าปรับทางปกครองตาม หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
12
เสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน
13
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการประกอบกิจการพลังงาน
14
ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ และความตระหนักทางด้านพลังงาน
15
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน
16
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และ มีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้าและความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
17
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติฯ
18
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติฯ หรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
คัดลอกสำเร็จ