Energy Pool Price (EPP) รายเดือน

ราคา EPP แต่ละงวด ปี 2567
งวดเดือน EPP บาท/MMBtu
มกราคม 2567 318.2547
กุมภาพันธ์ 2567
347.4511
มีนาคม 2567 311.2941
เมษายน 2567 304.5656
พฤษภาคม 2567
มิถุนายน 2567
กรกฎาคม 2567
สิงหาคม 2567
กันยายน 2567
ตุลาคม 2567
พฤศจิกายน 2567
ธันวาคม 2567
เฉลี่ย 320.3914

                           ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป ในกรณีที่ไม่มีการใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้าทดแทนการนำเข้า SPOT LNG ราคา EPP จะเท่ากับ ราคา Pool Gas ที่คำนวณโดย Pool Manager

ราคา EPP แต่ละงวด ปี 2566
งวดเดือน EPP บาท/MMBtu
มกราคม 2566 438.2827
กุมภาพันธ์ 2566
501.3326
มีนาคม 2566 508.3987
เมษายน 2566 434.5766
พฤษภาคม 2566 345.1202
มิถุนายน 2566 * 342.0714
กรกฎาคม 2566 * 325.9624
สิงหาคม 2566 * 333.4681
กันยายน 2566  * 356.5971
ตุลาคม 2566 355.5069
พฤศจิกายน 2566 351.5559
ธันวาคม 2566 369.3131
เฉลี่ย 388.5155

                       * EPP มีมูลค่าเท่ากับ Pool Gas price เนื่องจากไม่มีการใช้น้ำมันในการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติ และไม่มีการนำเข้าของ Shipper รายอื่น
ราคา EPP แต่ละงวด ปี 2565
งวดเดือน EPP บาท/MMBtu
เมษายน 2565 485.3714
พฤษภาคม 2565
359.6854
มิถุนายน 2565 402.8732
กรกฎาคม 2565 431.1355
สิงหาคม 2565 553.5309
กันยายน 2565 670.4336
ตุลาคม 2565 555.7805
พฤศจิกายน 2565 469.4005
ธันวาคม 2565 429.0144
เฉลี่ย 484.1362

คัดลอกสำเร็จ