ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

 1. การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา
  1. บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิของออนไลน์ แอสเซ็ท หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความ คุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของ ประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอม ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ก่อนดำเนินการ
  2. บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏใน เว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของออนไลน์ แอสเซ็ท ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของ เว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของ ผู้ใด เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้
  3. บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อ ประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และผู้ใช้งานตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือ ดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดัง กล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)ก่อนดำเนินการ
 2. การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา
  1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จึงไม่อาจ ให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิด ในความสูญหาย หรือ เสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้งาน โปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น
  2. การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของออนไลน์ แอสเซ็ท ออนไลน์ แอสเซ็ทยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน (สำนักงาน กกพ.) หากผู้ใช้งานประสงค์ที่ จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของออนไลน์ แอสเซ็ท ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้
   • การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง www.erc.or.th
   • การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ความนิยมของชื่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และเครื่องหมายการค้าของออนไลน์ แอสเซ็ทลดน้อยลง
   • การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความเข้าใจที่ว่าองค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)หรือได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
   • การเชื่อมโยงต้องแสดงหน้าจอเต็มของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
   • การเชื่อมโยงต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) สนับสนุนเว็บไซต์หรือมีความร่วมมือใด ๆ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)และผู้ใช้งานหรือองค์กร
   • การเชื่อมโยงต้องไม่เข้าลักษณะเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรืออาจนำมาสู่ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
   • สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ อย่างไรก็ดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)ขอสงวนสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงนี้
   • ไม่ว่าเวลาใด ๆ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์นี้ และสงวนสิทธิในการยกเลิกการเชื่อมโยงใด ๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของออนไลน์ แอสเซ็ทแต่เพียงผู้เดียว
คัดลอกสำเร็จ