อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ของ สำนักงาน กกพ.

มาตรา 31 ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสำนักงาน

และให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

รับผิดชอบงานธุรการ  ของคณะกรรมการ
01
รับค่าธรรมเนียมตามที่ กำหนดในกฎหมายหรือ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
02
รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน
03
ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน สภาพการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน
การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
04
จัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายของสำนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการ  ให้ความเห็นชอบ
05
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
06
คัดลอกสำเร็จ