ลำดับ

หัวข้อ

การกระทำ

มาตรา 7 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องส่งไปพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา

1

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร

2

มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานของหน่วยงาน

3

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7 (4) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เฉพาะที่ให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน
 

คำวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา

4

วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและการปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

5

แนวทางการดำเนินงานโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับ หน่วยงานราชการ

6

การสิ้นสุดการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2559 กรณีโครงการหรือกิจการที่อยู่ระหว่างขอประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงาน

7

ลักษณะของกิจการอื่นและระยะเวลาการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559

8

การใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ.2518(กรณีการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า)

9

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

10

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง ตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าประเภทกองทุนขนาดใหญ่ และประเภทกองทุนขนาดกลาง พ.ศ. 2564

11

ประกาศกำหนดเขตโครงข่ายพลังงานและประกาศกำหนดเขตสำรวจหรือหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน

12

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานวิศวกรรมในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2553

13

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555

14

ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)

15

ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557

16

ประกาศ กกพ. เรื่องกำหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม

17

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการพลังงานประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558

18

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า วิธีการตรวจสอบและการรับรองผลการตรวจสอบอุปกรณ์ประเภทอินเวอร์เตอร์ (Grid-connected inverter) ระบบแรงดันต่ำ พ.ศ. 2559

19

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ และการรับรองผลการตรวจสอบ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

20

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

21

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. 2559

22

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเภทใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559

23

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559

24

ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 2559

25

ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิต ไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 2559

26

ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิต ไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2559

27

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ และการรับรองผลการตรวจสอบ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. 2560

28

ประกาศ กกพ. เรื่อง การอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2560

29

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560

30

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2560

31

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ พ.ศ. 2560

32

ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

33

ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

34

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561

35

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561

36

นโยบายและแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงาน

37

สูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการคำนวนอัตราค่าบริการ รวมทั้งข้อมูลหรือตัวแปรที่ใช้ในการคำนวนอัตราค่าบริการ สำหรับอัตราค่าบริการที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป

มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู ในห้องที่จัดให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ได้แก่ การอนุมัติ/อนุญาต/การวินิจฉัย ผลการการประกวดราคา เป็นต้น  

38

สถิติในการอนุญาตประกอบกิจการพลังงานแต่ละประเภท

39

สถิติการออกใบรับแจ้งกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

40

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียก่อนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

41

สรุปมติ กกพ. เฉพาะส่วนที่มีผลกระทบต่อเอกชนเป็นการทั่วไป

มาตรา 9 (2) นโยบายและการตีความ แผนยุทธศาสตร์  

42

นโยบายของผู้บริหารในปีปัจจุบัน

มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน  

43

แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  

44

คู่มือประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาต

45

การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ ตามมาตรา 7 วรรคสอง   - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -  

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ   - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -  

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายและโดยมติ ครม.  

46

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

47

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)

48

มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

49

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
คัดลอกสำเร็จ