โครงสร้างการบริหารงานสำนักงาน กกพ.

 • ฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการ
  >
  ส่วนการประชุมคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน
  >
  ส่วนอำนวยการและเลขานุการ
  เลขาธิการ
  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  คณะกรรมการตรวจสอบ
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  >
  ส่วนตรวจสอบภายใน 1
  >
  ส่วนตรวจสอบภายใน 2
  • รองเลขาธิการ
   สายกำกับและตรวจสอบกิจการพลังงาน
   • ผู้ช่วยเลขาธิการ
    ด้านกำกับกิจการไฟฟ้า และอัตราค่าบริการพลังงาน
    • ฝ่ายกำกับการจัดหาและการควบคุมระบบไฟฟ้า
     >
     ส่วนแผนการจัดหาไฟฟ้า
     >
     ส่วนกำกับและมาตรฐานกิจการไฟฟ้า
    • ฝ่ายกำกับอัตราค่าบริการพลังงาน
     >
     ส่วนอัตราค่าบริการไฟฟ้า
     >
     ส่วนอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ
   • ผู้ช่วยเลขาธิการ
    ด้านกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติ และส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน
    • ฝ่ายกำกับการจัดหาและการควบคุมระบบก๊าซธรรมชาติ
     >
     ส่วนแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
     >
     ส่วนกำกับและมาตรฐานกิจการก๊าซธรรมชาติ
    • ฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน
     >

     ส่วนพัฒนาการกำกับกิจการพลังงานและส่งเสริมการแข่งขัน

     >
     ส่วนนวัตกรรมและศึกษาวิจัย
   • ผู้ช่วยเลขาธิการ
    ด้านตรวจสอบกิจการพลังงาน
    • ฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
     >
     ส่วนอนุญาตกิจการพลังงาน 1
     >
     ส่วนอนุญาตกิจการพลังงาน 2
    • ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน
     >
     ส่วนพัฒนาหลักเกณฑ์การกำกับดูแล ด้านสิ่งแวดล้อมและการตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน
     >
     ส่วนตรวจติดตามการ ประกอบกิจการพลังงาน
  • รองเลขาธิการ
   สายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค
   • ผู้ช่วยเลขาธิการ
    ด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
    • ฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
     >
     ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
     >
     ส่วนติดตามประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
    • ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์
     >
     ส่วนคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน
     >
     ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดการเรื่องร้องเรียน
   • ผู้ช่วยเลขาธิการ
    ด้านภูมิภาค
    • สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 1-13
  • รองเลขาธิการ
   สายกฎหมายและบริหารงานองค์กร
   • ผู้ช่วยเลขาธิการ
    ด้านกฎหมาย
    • ฝ่ายกฎหมาย
     >
     ส่วนนิติการและบังคับใช้กฎหมาย
     >
     ส่วนอุทธรณ์และคดี
    • ฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
     >
     ส่วนกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงานและอุทธรณ์
     >
     ส่วนกำหนดค่าทดแทนและอุทธรณ์
    • ฝ่ายบริหารงานองค์กร
     >
     ส่วนจัดหาพัสดุและนิติกรรมสัญญา
     >
     ส่วนบริหารงานองค์กร
   • ผู้ช่วยเลขาธิการ
    ด้านบริหารงานองค์กร
    • ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
     >
     ส่วนยุทธศาสตร์และ แผนงานองค์กร
     >
     ส่วนสื่อสารองค์กร
    • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลพลังงาน
     >
     ส่วนบริหารระบบงาน เครือข่ายดิจิทัลเทคโนโลยี
     >
     ส่วนศูนย์ข้อมูลพลังงาน
    • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
     >
     ส่วนบริหารงบประมาณ และการบัญชี
     >
     ส่วนการเงินและการจัดเก็บรายได้
    • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
     >
     ส่วนบริหารงานบุคคล
     >
     ส่วนพัฒนาบุคลากร
คัดลอกสำเร็จ