มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ดาวน์โหลด Link วันที่ประกาศ
 1. มาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
     1.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 30 มิถุนายน 2559
     1.2 ส่งรายงานมาตรฐานการให้บริการ สำหรับผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

      หมายเหตุ :

         1. ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจัดส่งเอกสารตัวจริงมายังสำนักงาน กกพ. ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559

      2. แบบฟอร์มการรายงานผลใช้สำหรับการดำเนินงานภายใต้ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 เท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงการดำเนินงานอื่นได้ ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดใดขัดต่อระเบียบ กกพ.ฯ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ กกพ.ฯ
 2. มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า
     2.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. 2564 23 กันยายน 2564
     2.2 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. 2565 
     2.3 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. 2566
     2.4 ส่งรายงานมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ สำหรับผู้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า

      หมายเหตุ :

        1. ให้ผู้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจัดส่งเอกสารตัวจริงมายังสำนักงาน กกพ. ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2564

      2. แบบฟอร์มการรายงานผลใช้สำหรับการดำเนินงานภายใต้ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2564 เท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงการดำเนินงานอื่นได้ ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดใดขัดต่อระเบียบ กกพ.ฯ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ กกพ.ฯ
 3. มาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
     3.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2564 19 ตุลาคม 2564
     3.2 ประกาศ กกพ. เรื่อง ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2565 4 พฤศจิกายน 2565
     3.3 ประกาศ กกพ. เรื่อง ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2566 18 สิงหาคม 2566
     3.4 แบบฟอร์มการรายงานมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
     3.5 ส่งรายงานมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ สำหรับผู้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

      หมายเหตุ :

        1. ให้ผู้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจัดส่งเอกสารตัวจริงมายังสำนักงาน กกพ. ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2564 

      2. แบบฟอร์มการรายงานผลใช้สำหรับการดำเนินงานภายใต้ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2564 เท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงการดำเนินงานอื่นได้ ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดใดขัดต่อระเบียบ กกพ.ฯ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ กกพ.ฯ
 4. มาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
     4.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558        14 กันยายน 2558
     4.2 แบบฟอร์มการรายงานมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า – เขตพื้นที่ดำเนินงาน กทม นนทบุรี สมุทรปราการ 
     4.3 แบบฟอร์มการรายงานมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า – เขตพื้นที่ดำเนินงานอื่นๆ
     4.4 ส่งรายงานมาตรฐานการให้บริการ สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า

     หมายเหตุ :

       1. ให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจัดส่งเอกสารตัวจริงมายังสำนักงาน กกพ. ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558

     2. แบบฟอร์มการรายงานผลใช้สำหรับการดำเนินงานภายใต้ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 เท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงการดำเนินงานอื่นได้ ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดใดขัดต่อระเบียบ กกพ.ฯ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ กกพ.ฯ
 5. มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า
     5.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2564        23 กันยายน 2564
     5.2 ส่งเอกสารและแบบฟอร์มการรายงานผล สำหรับผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า

     หมายเหตุ :

       1. ให้ผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้าจัดส่งเอกสารตัวจริงมายังสำนักงาน กกพ. ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2564

     2. แบบฟอร์มการรายงานผลใช้สำหรับการดำเนินงานภายใต้ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2564 เท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงการดำเนินงานอื่นได้ ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดใดขัดต่อระเบียบ กกพ.ฯ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ กกพ.ฯ
    

คัดลอกสำเร็จ