มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ดาวน์โหลด Link วันที่ประกาศ
 1. มาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
     1.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 30 มิถุนายน 2559
     1.2 ส่งรายงานมาตรฐานการให้บริการ สำหรับผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

      หมายเหตุ :

         1. ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจัดส่งเอกสารตัวจริงมายังสำนักงาน กกพ. ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559

      2. แบบฟอร์มการรายงานผลใช้สำหรับการดำเนินงานภายใต้ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 เท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงการดำเนินงานอื่นได้ ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดใดขัดต่อระเบียบ กกพ.ฯ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ กกพ.ฯ
 2. มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า
     2.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. 2564 23 กันยายน 2564
     2.2 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. 2565 
     2.3 ส่งรายงานมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ สำหรับผู้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า

      หมายเหตุ :

        1. ให้ผู้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจัดส่งเอกสารตัวจริงมายังสำนักงาน กกพ. ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2564

      2. แบบฟอร์มการรายงานผลใช้สำหรับการดำเนินงานภายใต้ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2564 เท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงการดำเนินงานอื่นได้ ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดใดขัดต่อระเบียบ กกพ.ฯ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ กกพ.ฯ
 3. มาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
     3.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2564 19 ตุลาคม 2564
     3.2 ประกาศ กกพ. เรื่อง ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2565 4 พฤศจิกายน 2565
     3.3 แบบฟอร์มการรายงานมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
     3.4 ส่งรายงานมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ สำหรับผู้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

      หมายเหตุ :

        1. ให้ผู้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจัดส่งเอกสารตัวจริงมายังสำนักงาน กกพ. ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2564 

      2. แบบฟอร์มการรายงานผลใช้สำหรับการดำเนินงานภายใต้ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2564 เท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงการดำเนินงานอื่นได้ ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดใดขัดต่อระเบียบ กกพ.ฯ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ กกพ.ฯ
 4. มาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
     4.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558        14 กันยายน 2558
     4.2 แบบฟอร์มการรายงานมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า – เขตพื้นที่ดำเนินงาน กทม นนทบุรี สมุทรปราการ 
     4.3 แบบฟอร์มการรายงานมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า – เขตพื้นที่ดำเนินงานอื่นๆ
     4.4 ส่งรายงานมาตรฐานการให้บริการ สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า

     หมายเหตุ :

       1. ให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจัดส่งเอกสารตัวจริงมายังสำนักงาน กกพ. ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558

     2. แบบฟอร์มการรายงานผลใช้สำหรับการดำเนินงานภายใต้ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 เท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงการดำเนินงานอื่นได้ ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดใดขัดต่อระเบียบ กกพ.ฯ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ กกพ.ฯ
 5. มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า
     5.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2564        23 กันยายน 2564
     5.2 ส่งเอกสารและแบบฟอร์มการรายงานผล สำหรับผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า

     หมายเหตุ :

       1. ให้ผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้าจัดส่งเอกสารตัวจริงมายังสำนักงาน กกพ. ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2564

     2. แบบฟอร์มการรายงานผลใช้สำหรับการดำเนินงานภายใต้ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ประเภทใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2564 เท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงการดำเนินงานอื่นได้ ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดใดขัดต่อระเบียบ กกพ.ฯ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ กกพ.ฯ
    

คัดลอกสำเร็จ