กกพ. กับการพัฒนาระบบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
25 กรกฎาคม 2566 , 02:01
111
0
0

กกพ. มีนโยบายที่จะวางระบบตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน ในรูปแบบการดำเนินงานกำกับกิจการพลังงานแบบอัจฉริยะ (Smart Regulation) คือ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถกำกับติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Embed
คัดลอกสำเร็จ