โครงสร้างการบริหารงานสำนักงาน กกพ.

 • นางสาวกณิศ ศรีจันทร์
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการ
  นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์
  เลขาธิการ
  0 2207 3599 ต่อ 872
  นางสุชาดา วงศ์จำปา
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  • นายกัลย์ แสงเรือง
   รองเลขาธิการ
   0 2207 3599 ต่อ 841
   • นางสาวจีรวรรณ โรจน์เจริญชัย
    ผู้ช่วยเลขาธิการ
    0 2207 3599 ต่อ 846
    • นายกิตติมศักดิ์ ตีรสมิทธ์
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายกำกับการจัดหาและ
     การควบคุมระบบไฟฟ้า
    • นางปิยวรรณ สุขใส
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายกำกับอัตรา
     ค่าบริการพลังงาน
   • นายภูวนารถ ชุณหปราณ
    ผู้ช่วยเลขาธิการ
    0 2207 3599 ต่อ 849
    • นายพัฒน์ ศิริโมชดารา
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายกำกับการจัดหาและ
     การควบคุมระบบ
     ก๊าซธรรมชาติ
    • นายชาญชัย อมรวิภาส
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายนวัตกรรมและ
     พัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน

   • ผู้ช่วยเลขาธิการ
    0 2207 3599
    • นางสาวกุลกัญญา เวชพันธุ์
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
    • นางสาวปิยนุช กลั่นสอน
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
     ตรวจติดตามกิจการพลังงาน
  • นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณชัยโฆษิต
   รองเลขาธิการ
   0 2207 3599 ต่อ 555
   • นายนฤมิตร สว่างผล
    ผู้ช่วยเลขาธิการ
    0 2207 3599 ต่อ 722
    • นายธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
    • นายวัลลภ จิวหลง
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
     คุ้มครองสิทธิประโยชน์
   • นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง
    ผู้ช่วยเลขาธิการ
    0 2207 3599 ต่อ 654
    • นายสมพจน์ วิบูลย์เกียรติ์
     ผู้อำนวยการ
     สำนักงาน กกพ.
     ประจำเขต 1
    • นางสาวกิตติยา กล่อมเกลี้ยง
     ผู้อำนวยการ
     สำนักงาน กกพ.
     ประจำเขต 2
    • นายยุคล เพ็ญจันทร์
     ผู้อำนวยการ
     สำนักงาน กกพ.
     ประจำเขต 3
    • นายสรา สุวรรณรัตน์
     รักษาการในตำแหน่ง
     ผู้อำนวยการ
     สำนักงาน กกพ.
     ประจำเขต 4
    • นายสรา สุวรรณรัตน์
     ผู้อำนวยการ
     สำนักงาน กกพ.
     ประจำเขต 5
    • นายปฏิภาน แก้วรินขวา
     ผู้อำนวยการ
     สำนักงาน กกพ.
     ประจำเขต 6
    • นายวรยุทธ์ ศรีปราโมช
     ผู้อำนวยการ
     สำนักงาน กกพ.
     ประจำเขต 7
    • นายพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล
     ผู้อำนวยการ
     สำนักงาน กกพ.
     ประจำเขต 8
    • นายวีระพันธ์ มานะศิริพันธ์ุ
     ผู้อำนวยการ
     สำนักงาน กกพ.
     ประจำเขต 9
    • นายยงยุทธ มหาเวชาศิริ
     ผู้อำนวยการ
     สำนักงาน กกพ.
     ประจำเขต 10
    • นายมีศักดิ์ เดชรัตนวิไชย
     ผู้อำนวยการ
     สำนักงาน กกพ.
     ประจำเขต 11
    • นายเอกประพันธ์ อักษรพันธ์
     ผู้อำนวยการ
     สำนักงาน กกพ.
     ประจำเขต 12
    • นางสาวชฎารัตน์ สุนทรเกตุ
     ผู้อำนวยการ
     สำนักงาน กกพ.
     ประจำเขต 13
  • นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี
   รองเลขาธิการ
   0 2207 3599 ต่อ 845
   • นายสุรักษ์ ชุณหโสภาค
    ผู้ช่วยเลขาธิการ
    0 2207 3599 ต่อ 666
    • นางสาวหทัยรัตน์ แสงสุริยะ
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายกฎหมาย
    • นายสุวิทย์ รอดมณี
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
    • นางสาวอังคณา กิตติชัยพฤกษ์
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายบริหารงานองค์กร
   • นางจิตมณี ทัพภะสุต 
    ผู้ช่วยเลขาธิการ
    0 2207 3599 ต่อ 842
    • นางจิตมณี ทัพภะสุต
     รักษาการในตำแหน่ง
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
     สื่อสารองค์กร
    • นายนิเวศน์ จรัสดำรง
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
     ศูนย์ข้อมูลพลังงาน
    • นางสาววรนุช เกษมชาญ
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายบัญชีและการเงิน
    • นายสุวิทย์ อินทรถาวร
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
คัดลอกสำเร็จ