การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566

(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT)

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้างองค์กร

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5. ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงาน

11. แผนดำเนินงานประจำปีและการใช้งบประมาณประจำปี

12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การให้บริการ

15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการและการกำกับกิจการพลังงาน

18. E-Service

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คัดลอกสำเร็จ