ข่าวและความเคลื่อนไหวใน กกพ.

อัปเดตข่าวสารด้านพลังงาน กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งแสดงข้อคิดเห็นได้ที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลว 30 พ.ค. 67.pdf

วันที่ 30 พ.ค. 2567
ขนาดไฟล์ 1 MB
จำนวนดาวน์โหลด 573 ครั้ง
ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2566

Icon

ประกาศ สกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สกพ. พ.ศ. 2566.pdf

วันที่ 20 ก.พ. 2566
ขนาดไฟล์ 1 MB
จำนวนดาวน์โหลด 4753 ครั้ง
ดาวน์โหลด

อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น


การปรับปรุงประเภทใบอนุญาตกิจการก๊าซธรรมชาติ การกำหนดประเภทใบอนุญาตกิจการก๊าซธรรมชาติใหม่ และการกำหนดนิยาม รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบการอนุญาตกิจการก๊าซธรรมชาติ

18 มิ.ย. 2567 ถึง 02 ก.ค. 2567

โครงการปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ระยะที่ 13 ส่วนที่ 2 ของการไฟฟ้านครหลวง

13 มิ.ย. 2567 ถึง 27 มิ.ย. 2567

การปรับปรุงระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ และรายงานผล การปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกแบบติดตั้งบนหลังคา

06 มิ.ย. 2567 ถึง 21 มิ.ย. 2567

รับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว


โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 3 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

29 พ.ค. 2567 ถึง 12 มิ.ย. 2567

โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎร ระยะที่ 3 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

28 พ.ค. 2567 ถึง 11 มิ.ย. 2567

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

21 พ.ค. 2567 ถึง 05 มิ.ย. 2567
สถิติพลังงาน
สถานการณ์การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของผู้ได้รับใบอนุญาต ในปี พ.ศ. 2566

กำลังการผลิตรวมไฟฟ้าพลังงานน้ำของประเทศไทย

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ


icon stat energy 01
12.82
%
Myanmar Gas

202,335,360.75

MMBTU
icon stat energy 02
35.91
%
LNG

566,639,479.51

MMBTU
icon stat energy 03
51.27
%
Gulf Gas

809,057,852.00

MMBTU

การผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบ

(กฟผ. กฟภ. และ กฟน.) แยกตามเชื้อเพลิง


 • Fuel Oil

  10.94

  | 0.00%
 • Diesel Oil

  876.98

  | 0.39%
 • Hydro

  6,588.21

  | 2.95%
 • Coal

  12,972.52

  | 5.81%
 • Lignite

  17,460.24

  | 7.82%
 • Renewable

  23,193.78

  | 10.39%
 • Import

  33,2805.15

  | 14.69%
 • Natural Gas

  129,402.01

  | 57.95%

Calendar And Announcement

ความมั่นคงของพลังงาน
ทั้งปัจจุบัน และอนาคต คือ หน้าที่ของเรา

กำกับดูแลประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพเป็นธรรม
ต่อผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความรู้คู่พลังงานไทย
ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ แห่งแรกในไทย

ถ้าให้มองสถานการณ์ของการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ มันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ในอนาคตประเทศไทย
จะเสี่ยงต่อการที่ค่าไฟจะขึ้นราคาไปมากกว่านี้ เพราะปริมาณก๊าซในอ่าวไทยที่เราผลิตได้เองก็ลดน้อยลงทุก ๆ ปี

พลังที่ทำให้เราสะดวกสบาย

มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง เพียงพอต่อความต้องการอย่างยั่งยืน

และมีการจัดสรรปันส่วนให้เราทุกคนได้ใช้พลังงานได้อย่างเท่าเทียม และมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มั่นคงมีปริมาณเพียงพอ สามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศ