ข่าวและความเคลื่อนไหวใน กกพ.

อัปเดตข่าวสารด้านพลังงาน กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งแสดงข้อคิดเห็นได้ที่นี่

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ. ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565.pdf

วันที่ 21 ก.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 2 MB
จำนวนดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างสำนักงาน กกพ. ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565.pdf

วันที่ 21 ก.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 2 MB
จำนวนดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2564

Icon

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2564

วันที่ 17 ก.พ. 2564
ขนาดไฟล์ 4 MB
จำนวนดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

วันที่ 15 มี.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 3 MB
จำนวนดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon

แบบฟอร์มใบสมัคร_(2561).pdf

วันที่ 15 มี.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 152 KB
จำนวนดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ.

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ.

วันที่ 24 พ.ค. 2564
ขนาดไฟล์ 8 MB
จำนวนดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon

แบบฟอร์มใบสมัคร_(2561).pdf

วันที่ 24 พ.ค. 2564
ขนาดไฟล์ 152 KB
จำนวนดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด

รับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว


การคำนวณอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Tc) ประจำปี 2565 ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ระยะเวลารับฟัง 27 ก.ค. - 10 ส.ค. 2565)

27 ก.ค. 2565 ถึง 10 ส.ค. 2565

อัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนคงที่ (Td) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ระยะเวลารับฟัง 27 ก.ค. - 10 ส.ค. 2565)

27 ก.ค. 2565 ถึง 10 ส.ค. 2565

ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับงวดเดือน กันยายน – ธันวาคม 2565 (ระยะเวลารับฟัง 12 ก.ค. - 25 ก.ค. 2565)

12 ก.ค. 2565 ถึง 25 ก.ค. 2565

หลักการสำคัญของร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565-2573 (ระยะเวลารับฟัง 30 มิ.ย.- 6 ก.ค. 2565)

30 มิ.ย. 2565 ถึง 06 ก.ค. 2565

การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บจก. ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด (ระยะเวลารับฟัง 25 มิ.ย. 2565 ถึง 10 ก.ค. 2565)

25 มิ.ย. 2565 ถึง 10 ก.ค. 2565

ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. ....

16 มิ.ย. 2565 ถึง 22 มิ.ย. 2565
สถิติพลังงาน
สถานการณ์การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของผู้ได้รับใบอนุญาต ในปี พ.ศ. 2564

กำลังการผลิตรวมไฟฟ้าพลังงานน้ำของประเทศไทย

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ


icon stat energy 01
15.84
%
Myanmar Gas

252,179,259.46

MMBTU
icon stat energy 02
21.68
%
LNG

345,225,054.86

MMBTU
icon stat energy 03
62.48
%
Gulf Gas

994,697,057.17

MMBTU

การผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบ

(กฟผ. กฟภ. และ กฟน.) แยกตามเชื้อเพลิง


graph circle
 • Diesel Oil

  0.11

  | 0.00%
 • Fuel Oil

  120.92

  | 0.06%
 • Hydro

  4,432.10

  | 2.20%
 • Coal

  16,538.84

  | 7.84%
 • Lignite

  17,733.80

  | 8.40%
 • Renewable

  23,856.02

  | 11.30%
 • Import

  31,430.07

  | 14.89%
 • Natural Gas

  117,003.49

  | 55.44%

Calendar And Announcement

ความมั่นคงของพลังงาน
ทั้งปัจจุบัน และอนาคต คือ หน้าที่ของเรา

กำกับดูแลประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพเป็นธรรม
ต่อผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความรู้คู่พลังงานไทย
ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ แห่งแรกในไทย

ถ้าให้มองสถานการณ์ของการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ มันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ในอนาคตประเทศไทย
จะเสี่ยงต่อการที่ค่าไฟจะขึ้นราคาไปมากกว่านี้ เพราะปริมาณก๊าซในอ่าวไทยที่เราผลิตได้เองก็ลดน้อยลงทุก ๆ ปี

พลังที่ทำให้เราสะดวกสบาย

มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง เพียงพอต่อความต้องการอย่างยั่งยืน

และมีการจัดสรรปันส่วนให้เราทุกคนได้ใช้พลังงานได้อย่างเท่าเทียม และมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มั่นคงมีปริมาณเพียงพอ สามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศ