วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

1

นายสุธรรม อยู่ในธรรม

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

2

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

3

นายสหัส ประทักษ์นุกูล

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

4

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

5

นายพิทักษ์ จรรยพงษ์

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

6

นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

7

คัดลอกสำเร็จ