การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2567

(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT)

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

                 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 (ภาพรวม)

                 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 (ไตรมาส)

    • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำรอบ 6 เดือน
      • การจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 2567

                 - รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 1)

                 - รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2)

      • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

                 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 1)

                 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2)

                 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนรายไตรมาสประจำปี พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 1)

                 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนรายไตรมาสประจำปี พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2)

9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

10. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

            - คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเชิญชวนทั่วไปของเจ้าหน้าที่ 

            - คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ 

            - คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของเจ้าหน้าที่

    •  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

            - การรับเงินนำส่ง (เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

            - การขออนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และค่าใช้จ่าย

            - การยืมเงินเพื่อทดรองจ่าย

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

21. การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

30. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ. 2567

31. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

คัดลอกสำเร็จ