ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต

คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

คู่มือการขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการไฟฟ้า

การประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

คู่มือการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)การขออนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานและใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550)

ประเภท

วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ

PDF

กิจการไฟฟ้า

1

ดาวน์โหลด  

2

ดาวน์โหลด

3

On / Off Grid
  • ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (SPPFirm Contract) หรือเพื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (IPS)
ดาวน์โหลด
  • ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (SPPNon - Firm Contract) หรือเพื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (IPS)
ดาวน์โหลด
  • ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. (VSPP) หรือเพื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (IPS)
ดาวน์โหลด

4

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ:

IPP = Independent Power Producer

SPP = Small Power Producer

VSPP = Very Small Power Producer

IPS = Industrial Power Supplier

IPU = In-Plant Utility

ลำดับ

หัวข้อ

PDF

1

กิจการก๊าซธรรมชาติ
  • ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และ ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (อาจปรับเปลี่ยนได้ในรายละเอียดหากมีผลการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ดาวน์โหลด

คัดลอกสำเร็จ