ภาพข่าวกิจกรรม

คู่มือประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
27 มกราคม 2565 , 12:00
1137
0
0
คู่มือประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
ลำดับ เอกสาร PDF
1 การอนุมัติประกาศกำหนดเขตสำรวจ เพื่อการสำรวจหรือหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน ดาวน์โหลด
2 การขอความเห็นชอบแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายพลังงาน ดาวน์โหลด
3 การขออนุญาตกระทำการภายในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน ดาวน์โหลด
4 การขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดาวน์โหลด
5 การขอใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ดาวน์โหลด
6 การขอใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดาวน์โหลด
7 การขอใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ดาวน์โหลด
8 การขอใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า ดาวน์โหลด
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ดาวน์โหลด
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ดาวน์โหลด
11 การขอใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ดาวน์โหลด
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ดาวน์โหลด
13 การขอใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (อ.1) เพื่อประกอบกิจการพลังงาน ดาวน์โหลด
14 การแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า ดาวน์โหลด
15 การแจ้งการประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ดาวน์โหลด
16 การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ดาวน์โหลด
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ดาวน์โหลด
18 การขอใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ดาวน์โหลด

Embed
คัดลอกสำเร็จ