การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 

การขออนุญาตและการแจ้งออนไลน์ผ่านระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน (เฉพาะผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้าเท่านั้น)
การยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับการไฟฟ้าแล้ว หรือเพื่อใช้ภายในอาคารหรือกิจการซึ่งไม่ได้จำหน่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ การแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับได้ Online บน Website ของสำนักงาน กกพ. ส่วนกลาง หรือสำนักงาน กกพ. ประจำเขตในแต่ละพื้นที่อาคารตั้งอยู่

แบบคำขอและเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตต่าง ๆ :

รายละเอียดการติดต่อ และจังหวัดที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงาน กกพ.ประจำเขต คลิกลิงก์

ขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (ขั้นตอนการยื่นแจ้งยกเว้น.pdf)

1) แบบคำขอและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แนวทางการดำเนินการรับแจ้งประกอบกิจการพลังงาน ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
- หนังสือแจ้งท้องถิ่น
- แบบสำรวจอาคาร เพื่อแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

2) สำหรับบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร
- แบบคำขออนุญาตดัดแปลง (ข.1)
- แบบฟอร์มสำรวจอาคาร
- Checklist เอกสาร_อ.1
- ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอดัดแปลง ข.1 ประเภทบ้านอยู่อาศัย
- ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอดัดแปลง ข.1 ประเภทอาคารธุรกิจและโรงงาน
- ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำรวจอาคาร
- ขั้นตอนการลงทะเบียนขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (อ.1)

3) แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.1)
- Checklist เอกสาร_พค.2
- ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.1)

4) รายการตรวจสอบมาตรการด้านการออกแบบติดตั้งตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) – ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก

5) แบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต: ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)
- ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้งฯ ประเภทบ้านอยู่อาศัย
- ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้งฯ ประเภทอาคารธุรกิจและโรงงาน

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) โดยมีปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) รวม ๒๐๐ MWp จำแนกเป็น ๑๐๐ MWp สำหรับอาคารประเภทบ้านอยู่อาศัย และอีก ๑๐๐ MWpสำหรับอาคารประเภทธุรกิจและโรงงาน ทั้งนี้ ให้มีการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี ๒๕๕๖ ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนับสนุน ๒๕ ปี

ระเบียบ/ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1.) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2556

2.) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2556

3.) เอกสารแนบท้ายประกาศ กกพ.
หมายเลข 1 – แบบคำขอขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (กฟน. หรือ กฟภ.)
หมายเลข 2 – สถานที่ยื่นคำขอขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
หมายเลข 3 – ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมายเลข 4 – แบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (กฟน. หรือ กฟภ.)
หมายเลข 5 – ข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
หมายเลข 6 – ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (กฟน. หรือ กฟภ.)

4.) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

5.) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องขยายระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับบ้านอยู่อาศัย

ประชาสัมพันธ์

“การขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์และเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า” ของ กฟน.“แนะนำรายชื่อผู้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทะเบียนสถานะใบอนุญาตและการรับแจ้งที่เกี่ยวข้องของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) ทะเบียนสถานะใบอนุญาตและการรับแจ้งที่เกี่ยวข้องของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) ทะเบียนสถานะใบอนุญาตและการรับแจ้งที่เกี่ยวข้องของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)

คำถามที่พบบ่อย

ที่มาของนโยบายเป็นอย่างไร และมีสาระสำคัญอะไรบ้าง
- คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า

1. พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) โดยมีปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) รวม 200 MWp จำแนกเป็น 100 MWp สำหรับอาคารประเภทบ้านอยู่อาศัย และอีก 100 MWp สำหรับอาคารประเภทธุรกิจและโรงงาน ทั้งนี้ ให้มีการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนับสนุน 25 ปี ราคารับซื้อไฟฟ้ามีอัตราอย่างไร

2. จำแนกตามกลุ่มประเภทอาคารและขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก เป็น 3 อัตราในรูปแบบ Feed-In Tariff ดังต่อไปนี้
ลำดับ กลุ่มประเภทอาคาร กำลังการผลิตติดตั้ง อัตรา (FiT)
1 บ้านอยู่อาศัย ไม่เกิน 10 kWp 6.96 บาท/หน่วย
2 อาคารธุรกิจขนาดเล็ก มากกว่า 10 ถึง 250 kWp 6.55 บาท/หน่วย
3 อาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน มากกว่า 250 ถึง 1,000 kWp 6.16 บาท/หน่วย

รายละเอียดตามประกาศข้อ 6

3. ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่มีสัดส่วนอย่างไร
ลำดับ รายการ สัดส่วน สัดส่วน
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 40 40
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 60 60
1 ภาคเหนือ 15 15
5  
5  
5  
2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 15
5  
5  
5  
3 ภาคกลาง 15 15
5  
5  
5  
4 ภาคใต้ 15 15
5  
5  
5  
รวมทั้งสิ้น (ภายในปี 2556) 100 100

อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณและจุดรับซื้อไฟฟ้าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อจำกัดของระบบโครงข่ายไฟฟ้า

รายละเอียดตามประกาศข้อ 1.2

4. คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายคืออะไรบ้าง
 • เป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสัญญาเช่าอาคารและได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร ทั้งนี้ อาคารนั้นจะต้องไม่เคยติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิกมาก่อน
 • กรณีที่ผู้ประสงค์จะจำหน่ายไฟฟ้าเป็นนิติบุคคลจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
 • ไม่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • อาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิกต้องมีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าซื้อไฟฟ้า (Buying Meter) จากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอยู่แล้ว ตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
5. ช่วงระยะเวลาการยื่นคำขอขายไฟฟ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่
 • วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดทำการของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (รวม 15 วันทำการ) ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.00 น. อนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะจำหน่ายไฟฟ้าประเภทอาคารบ้านอยู่อาศัยสามารถยื่นคำขอในแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 10 คำขอ และประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงานสามารถยื่นคำขอในแต่ละครั้งได้เพียง 1 คำขอ โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะพิจารณาแบบคำขอและประกาศผลการตอบรับซื้อไฟฟ้าบน Website ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

รายละเอียดตามประกาศข้อ 3

6. สามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้าได้ที่ไหนบ้าง
 • ผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าสามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้า ณ ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามพื้นที่รับผิดชอบซึ่งอาคาร (บ้านอยู่อาศัย อาคารธุรกิจ และโรงงาน) ที่จะติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) ตั้งอยู่ อาทิ

รายละเอียดตามประกาศข้อ 2

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่รับคำขอ
ลำดับ พื้นที่ให้บริการไฟฟ้า บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจ/โรงงาน
1 เหนือ กฟภ. (เชียงใหม่/พิษณุโลก/ลพบุรี) กฟภ. (สำนักงานใหญ่-งามวงศ์วาน)
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ กฟภ. (อุดรธานี/อุบลราชธานี/นครราชสีมา) กฟภ. (สำนักงานใหญ่-งามวงศ์วาน)
3 กลาง กฟภ. (พระนครศรีอยุธยา/ชลบุรี/นครปฐม) กฟภ. (สำนักงานใหญ่-งามวงศ์วาน)
4 ใต้ กฟภ. (เพชรบุรี/นครศรีธรรมราช/ยะลา) กฟภ. (สำนักงานใหญ่-งามวงศ์วาน)
5 กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ กฟน. (18 เขต ได้แก่ วัดเลียบ, คลองเตย, ยานนาวา, สามเสน, บางเขน, ลาดพร้าว, ธนบุรี, ราษฎร์บูรณะ, บางขุนเทียน, บางกะปี, มีนบุรี, ลาดกระบัง, ประเวศ, นนทบุรี, บางใหญ่, บางบัวทอง, สมุทรปราการ, บางพลี) กฟน. (สำนักงานใหญ่-เพลินจิต)

รายละเอียดตามเอกสารประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

7. มีเอกสารหลักฐานประกอบอะไรบ้าง
 • รายการเอกสารเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ประกอบด้วยเอกสารทั่วไปของผู้ยื่นคำขอและเอกสารแสดงข้อมูลทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น แผนภูมิของระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดทำเอกสารจำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ด้วยอีก 1 ชุด
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1
8. จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความพร้อมทางด้านการเงิน หรือวางหลักค้ำประกันด้วยหรือไม่
 • ไม่จำเป็นต้องมี อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นคำขอควรจะหาการค้ำประกันระบบผลิตไฟฟ้าจากบุคคลที่สามตามที่เหมาะสม
รายละเอียดตามประกาศข้อ 13
9. ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอขายไฟฟ้าเป็นอย่างไร
 • ผู้ประสงค์จะจำหน่ายไฟฟ้าจะต้องยื่นแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศเท่านั้น
 • การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะตรวจสอบและถือเอาวันและเวลาที่ได้รับข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมครั้งหลังสุดเป็นวันและเวลาที่ได้รับคำขอจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะไม่รับเอกสารใดๆ เพิ่มเติมหลังจากพ้นกำหนดปิดรับคำขอขายไฟฟ้า
 • การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเรียงลำดับคำขอขายไฟฟ้าตามวันและเวลาที่ได้รับคำขอจำหน่ายไฟฟ้าและพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้าจากความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเป็นสำคัญ จนกว่าจะครบกำหนดปริมาณกำลังไฟฟ้ารับซื้อในแต่ละพื้นที่และประเภทอาคาร
รายละเอียดตามประกาศข้อ 5
10. เมื่อยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในแบบคำขอได้อีกหรือไม่
 • ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย และจุดรับซื้อไฟฟ้า
รายละเอียดตามระเบียบข้อ 8
11. มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นจำนวนเท่าไหร่
 • การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และการตรวจสอบอุปกรณ์ เป็นต้น โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายระยะเวลาที่กำหนดให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD)
รายละเอียดตามระเบียบข้อ 14, 18 และ 19 และเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3
12. จำเป็นต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) (กรณีเข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน)
 • ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) (กรณีเข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร)
 • ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2) (กรณีเข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กล่าวคือ มีพิกัดขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง (Rated Nominal Capacity) ของเครื่องแปลงผันกระแสไฟฟ้า (Grid-Connected Inverter) รวมตั้งแต่ 200 kVA (หรือ 200 kW) ขึ้นไป
 • หนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

ทั้งนี้ ก่อนวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องนำส่งสำเนาหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานต่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

รายละเอียดตามประกาศข้อ 11
13. มีการกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์และมาตรฐานในการติดตั้งหรือไม่
 • มี ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์และระบบการผลิตไฟฟ้าตามข้อกำหนดแนบท้ายประกาศและข้อกำหนดเรื่องการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า ทั้งนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของแผงมากกว่า 250 kWp ต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ณ ตำแหน่งจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าด้วย
รายละเอียดตามประกาศข้อ 12 และเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5
14. จะสามารถหารายชื่อผู้ที่รับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาได้ที่ไหน
 • ในเบื้องต้นสามารถดูรายชื่อผู้ดําเนินการรับติดตั้งระบบซึ่งขึ้นทะเบียนแนะนำไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้บน Website ของ http://www.dede.go.th/dede/
15. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลาเท่าไหร่
 • 25 ปี นับจากกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
รายละเอียดตามประกาศข้อ 11
16. เมื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายแล้ว สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ผู้อื่นได้หรือไม่
 • จะต้องได้รับการยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก่อนตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายกำหนด
17. ถ้าไม่สามารถเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ตามกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะต้องทำอย่างไร
 • ก่อนพ้นกำหนด SCOD ให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารีบแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ แหล่งเงินทุนและความคืบหน้าของการออกแบบ/ติดตั้งระบบ รวมถึงสถานะของการขอใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องอาจให้เลื่อน SCOD ออกไปได้แค่ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาอันควรแต่ไม่เกิน 1 เดือน นับถัดจากวัน SCOD เดิม
18. หากมีการลักลอบนำไฟฟ้าจากแหล่งอื่นมาจำหน่ายแทนไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์จะมีผลอย่างไร
 • จะถือเป็นการละเมิดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และเป็นผลให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้านั้นสิ้นสุดลงโดยทันที รวมทั้งจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเรียกเก็บค่าปรับในอัตรา 10,000 บาทต่อ kWp ของแผง และจะเรียกคืนค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากการจำหน่ายไฟฟ้าเต็มจำนวนที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ชำระให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าไปแล้ว นับตั้งแต่วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD)
ข้อมูลการออกแบบ/ติดตั้งระบบ

หมายเหตุ: ตัวเลขต่างๆ อ้างอิงจากสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณอัตรา FiT ซึ่งได้รับการเห็นชอบจาก กพช. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 อาจแตกต่างจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันได้

roof

 หมายเหตุ: ตัวเลขต่าง ๆ อ้างอิงจากสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณอัตรา FiT ซึ่งได้รับการเห็นชอบจาก กพช. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 อาจแตกต่างจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันได้

g1

g2

คัดลอกสำเร็จ