ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลจากการสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
18 ตุลาคม 2566 , 12:00
7217
2
11

ข้อมูลจากการสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 รายละเอียด ดาวน์โหลด
  เอกสารประกอบการสัมมนาฯ 
 - PPT กฎกติกาและหลักเกณฑ์ใหม่ๆ สำหรับการขออนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 - PPT กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสำหรับผู้ประสงค์จะประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 - PPT การจัดทำรายงานการประมวลหลักการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 - PPT การตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน และการรายงาน CoP Monitor
 - PPT หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต part 1
 - PPT หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต part 2
 - แผ่นพับประชาสัมพันธ์การขออนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 - แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลหลักการปฏฺิบัติ (CoP) สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
 - ระเบียบ กกพ. หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) และ CoP Monitor พ.ศ. 2565
  ข้อมูล ถาม – ตอบ จากภายในงานสัมมนาฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 
Embed
คัดลอกสำเร็จ