ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต 

ลำดับ ระเบียบ PDF
1 ระเบียบ กกพ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน ดาวน์โหลด
2 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ดาวน์โหลด
3 ประกาศ กกพ. เรื่องการกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ดาวน์โหลด
4 ประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด
5 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แนวทางการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน สำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต้อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ดาวน์โหลด
6 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
7 แนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA/EHIA) ดาวน์โหลด

คัดลอกสำเร็จ