ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต 

ลำดับ ระเบียบ เอกสาร
1 ระเบียบ กกพ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน
2 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
3 ประกาศ กกพ. เรื่องการกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
4 ประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2552
5 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แนวทางการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน สำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต้อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
6 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2564
7 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ในใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้าทุกประเภทเชื้อเพลิง (ยกเว้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) 
8 แนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA/EHIA)
9

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (Update ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566)

  Infographic

10

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง การรับแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา พ.ศ.2566

11

แบบรายงานรับรองตนเอง (Self Declaration Report) ของผู้รับใบอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) 

 

คัดลอกสำเร็จ