2. การรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT

คัดลอกสำเร็จ