3. การรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์)

คัดลอกสำเร็จ