โครงการรับซื้อไฟฟ้า

การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง

โครงการรับซื้อไฟฟ้า
30 กันยายน 2565 , 12:00
27744
4
8

เอกสาร  ดาวน์โหลด วันที่ประกาศ
 ระเบียบ
 - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2565
 ประกาศ
 - ประกาศสำนักงาน กกพ.  เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือก ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) 7 เมษายน 2566
 - ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือก ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบFeed - in Tariff (FiT)ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 5 เมษายน 2566
 - ประกาศสำนักงาน กกพ.  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ ตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง 10 มีนาคม 2566
 - ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed - in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)  16 กุมภาพันธ์ 2566
 - ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed - in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565  25 มกราคม 2566
 - ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์คุณสมบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed - in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง (แก้ไขเพิ่มเติม)  12 มกราคม 2566
 - ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์คุณสมบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed - in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง  11 มกราคม 2566
 ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย)
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) ปี 2565 – 2573 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566   1 มีนาคม 2566
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) ปี 2565 – 2573 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 25 พฤศจิกายน 2565
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) ปี 2565 – 2573 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 7 พฤศจิกายน 2565
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) พ.ศ. 2565 30 กันยายน 2565
   เอกสารแนบท้ายประกาศ กกพ.
   - อัตราการรับซื้อไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
   - แบบคำเสนอขายไฟฟ้า
   - แบบแสดงข้อมูลความพร้อมทางด้านเทคนิค
   - บัญชีรายการเอกสารประกอบการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า
   - แบบหนังสือมอบอำนาจ
 พลังงานลม
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับพลังงานลม ปี 2565 – 2573 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566   1 มีนาคม 2566
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับพลังงานลม ปี 2565 – 2573 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 25 พฤศจิกายน 2565
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับพลังงานลม ปี 2565 – 2573 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  7 พฤศจิกายน 2565
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับพลังงานลม ปี 2565 - 2573 พ.ศ. 2565 30 กันยายน 2565
   เอกสารแนบท้ายประกาศ กกพ.
   - อัตราการรับซื้อไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
   - แบบคำเสนอขายไฟฟ้า
   - แบบแสดงข้อมูลความพร้อมทางด้านเทคนิค
   - บัญชีรายการเอกสารประกอบการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า
   - แบบหนังสือมอบอำนาจ
 พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS)
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) ปี 2565 – 2573 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566   1 มีนาคม 2566
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) ปี 2565 – 2573 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 25 พฤศจิกายน 2565
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) ปี 2565 – 2573 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 7 พฤศจิกายน 2565
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) พ.ศ. 2565 30 กันยายน 2565
   เอกสารแนบท้ายประกาศ กกพ.
   - อัตราการรับซื้อไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
   - แบบคำเสนอขายไฟฟ้า
   - แบบแสดงข้อมูลความพร้อมทางด้านเทคนิค
   - บัญชีรายการเอกสารประกอบการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า
   - แบบหนังสือมอบอำนาจ
 พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ปี 2565 – 2573 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566   1 มีนาคม 2566
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ปี 2565 – 2573 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 25 พฤศจิกายน 2565
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ปี 2565 – 2573 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 7 พฤศจิกายน 2565
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน พ.ศ. 2565 30 กันยายน 2565
   เอกสารแนบท้ายประกาศ กกพ.
   - อัตราการรับซื้อไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
   - แบบคำเสนอขายไฟฟ้า
   - แบบแสดงข้อมูลความพร้อมทางด้านเทคนิค
   - บัญชีรายการเอกสารประกอบการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า 
   - แบบหนังสือมอบอำนาจ
 ประกาศการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
      - ประกาศการยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟผ.
      - ประกาศการรับคำเสนอขายไฟฟ้าของ กฟผ.
      - ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ  
  2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
      - ประกาศการยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟภ.
      - ประกาศการรับคำเสนอขายไฟฟ้าของ กฟภ.
      - ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ  
  3. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
      - ประกาศการยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟน.
      - ประกาศการรับคำเสนอขายไฟฟ้าของ กฟน.
      - ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ  
  อื่นๆ
      - การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง หลักการสำคัญของการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม ในรูปแบบ Feed - in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง “รอบขยายการรับซื้อไฟฟ้าส่วนที่ 1”
      - คำชี้แจง ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 และระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
      - กำหนดการสัมมนาออนไลน์ (pre-submission) เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง

แท็ก :

65002
Embed
คัดลอกสำเร็จ