7. การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (ปริมาณขายไฟฟ้าเข้าระบบ ≤ 10 MW )

คัดลอกสำเร็จ