รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า จำนวน 3 ฉบับ

สถานะ

ปิดรับฟังความคิดเห็น
25 พฤศจิกายน 2565 ถึง 12 ธันวาคม 2565
1392
0
0
คัดลอกสำเร็จ
เอกสารเพิิ่มเติม
Icon

สรุปประเด็นคำถาม คำตอบ การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต จำนวน 3 ฉบับ.pdf

วันที่ 04/04/2566 ขนาดไฟล์ 194 KB จำนวนดาวน์โหลด 45 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Icon

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานและการขออนุญาต.pdf

วันที่ 25/11/2565 ขนาดไฟล์ 258 KB จำนวนดาวน์โหลด 212 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด
Icon

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า.pdf

วันที่ 25/11/2565 ขนาดไฟล์ 239 KB จำนวนดาวน์โหลด 112 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด
Icon

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างประกาศ กกพ. ว่าด้วยการกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า.pdf

วันที่ 25/11/2565 ขนาดไฟล์ 143 KB จำนวนดาวน์โหลด 121 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น


ปิดรับฟังความคิดเห็น