สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน  กันยายน – ธันวาคม 2566 (66.89 สตางค์ต่อหน่วย)
    สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 (91.19 สตางค์ต่อหน่วย) (ทบทวนภาระค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) )
    สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 (98.27 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2566 (บ้านอยู่อาศัย : 93.43 สตางค์ต่อหน่วย) (ประเภทอื่นๆ : 154.92 สตางค์ต่อหน่วย)  
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2565 (93.43 สตางค์ต่อหน่วย)  
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 (24.77 สตางค์ต่อหน่วย)  
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2565 (1.39 สตางค์ต่อหน่วย)  
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2564 (-15.32 สตางค์ต่อหน่วย)  
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 (-15.32 สตางค์ต่อหน่วย)  
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2564 (-15.32 สตางค์ต่อหน่วย)  
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2563 (-12.43 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 (-11.60 สตางค์ต่อหน่วย)  
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2563 (-11.60 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2562 (-11.60 สตางค์ต่อหน่วย)  
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 (-11.60 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2562 (-11.60 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2561 (-15.90 สตางค์ต่อหน่วย)  
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 (-15.90 สตางค์ต่อหน่วย)  
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2561 (-15.90 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2560 (-15.90 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 (-24.77 สตางค์ต่อหน่วย)  
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2560 (-37.29 สตางค์ต่อหน่วย)
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2559 (-33.29 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 (-33.29 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2559 (-4.80 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤศจิกายน  – ธันวาคม 2558 (-3.23 สตางค์ต่อหน่วย)   (ปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน  กันยายน – ตุลาคม 2558 (46.38 สตางค์ต่อหน่วย)  
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน  พฤษภาคม – สิงหาคม  2558 ( 49.61  สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม   – เมษายน 2558  (58.96 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน   – ธันวาคม 2557  (69.00 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม   – สิงหาคม 2557  (69.00 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน  มกราคม  – เมษายน 2557  (59.00 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน  – ธันวาคม 2556 (54.00 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม  – สิงหาคม 2556 (46.92 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม  – เมษายน 2556 (52.04 สตางค์ต่อหน่วย)
  สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน  – ธันวาคม 2555 (48 สตางค์ต่อหน่วย)
คัดลอกสำเร็จ