Image Pattern
สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 9

กาญจนบุรี

Image Team
นายวีระพันธ์ มานะศิริพันธุ์

ผู้อำนวยการเขต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 9
กาญจนบุรี

ติดต่อสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 9

4 จังหวัด ที่ครอบคลุม

  • จังหวัดกาญจนบุรี

  • จังหวัดสุพรรณบุรี

  • จังหวัดนครปฐม

  • จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้งสำนักงาน

284/87 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์:

034-517505-7

คัดลอกสำเร็จ