Image Pattern
สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13

กรุงเทพมหานคร

Image Team
นางสาวชฏารัตน์ สุนทรเกตุ

ผู้อำนวยการเขต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 13
กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13

3 จังหวัด ที่ครอบคลุม

  • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • จังหวัดนนทบุรี

  • จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้งสำนักงาน

18/23 อาคาร WISH HOUSE ชั้น 1 หมู่ 10 ถ.นครอินทร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์:

02 5252544-5

โทรสาร:

02 525-2504

คัดลอกสำเร็จ