นายอภิชาติ
หงษาวงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข. นครพนม

นายกมลพงศ์
สงวนตระกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข. สภาหอการค้าฯ

นายอัจฉริยะ
วงษ์คำชาว

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข. ขอนแก่น

นางสาวบุญเพ็ง
ยอดกลาง

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข. ขอนแก่น

นายสุริยัน
เหล่าสุอาภา

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข. สภาอุตสาหกรรมฯ

นายนิชล
ผลจันทร์

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข. บึงกาฬ

นายยุทธ
บุญเกษ

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข. เลย

นายทศพร
เสนาวัง

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข. สกลนคร

นางพัชรินทร์
พิทักษ์กุล

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข. หนองคาย

สิบเอกณัติเทพ
สุริสาย

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข. หนองบัวลำภู

นางสาวศุภรดา
วงษ์แก้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข. อุดรธานี

Image Pattern
กำกับกิจการพลังงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมและเป็นธรรม

Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero