นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข.สภาหอการค้าฯ

นายชาลี
พงษ์นุ่มกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข.ขอนแก่น

นายสมพร
ศรีวงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข.ขอนแก่น

นายเข็มพร
เชื้อตาหมื่น

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข.นครพนม

นายนัฐวุฒิ
พินิจภาณุมาศ

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข.บึงกาฬ

นายสมยศ
วิปัสสา

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข.เลย

นางปทุมทิพย์
ม่านโคกสูง

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข.สกลนคร

นางอ้อมบุญ
ทิพย์สุนา

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข.หนองคาย

นายโชคอำนวย
พลมนตรี

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข.หนองบัวลำภู

นายไพบูลย์
เหลืองอิงคะสุต

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข.อุดรธานี

นายสุริยัน
เหล่าสุอาภา

ตำแหน่งปัจจุบัน คพข.สภาอุตสาหกรรมฯ

Image Pattern
กำกับกิจการพลังงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมและเป็นธรรม

Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero Image Hero