สารจากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สาร

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพุทธศักราช ๒๕๖๒

   ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาสำนักงาน กกพ. ปีที่ ๑๒ นี้ นับเป็นความยินดีร่วมกันที่เจตนารมณ์ของการแยกงานกำกับกิจการพลังงานออกจากการกำหนดนโยบายพลังงาน ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐ ยังคงดำรงอยู่และถือปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๒

   ภายใต้เจตนารมณ์ดังกล่าว วันนี้การกำกับกิจการพลังงาน โดย กกพ. และสำนักงาน กกพ. ต้องตระหนักถึงพัฒนาการทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้น สิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาความรู้ ความพร้อม ของพวกเราเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

   จากภารกิจการกำกับกิจการพลังงานและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ กกพ. ต้องตระหนักถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน รองรับการมีส่วนร่วม สร้างและส่งเสริม การแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดย กกพ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการขับเคลื่อน ๑๐ ประการ โดยมุ่งเน้นใน ๓ ด้าน คือ (๑) ความสมบูรณ์แบบของการใช้ข้อมูลเพื่อรองรับการตัดสินใจในรูปแบบ Data Sharing Platform (๒) การพัฒนาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบกิจการพลังงาน ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ที่ได้ผลกระทบ เกิดการยอมรับ และอยู่ร่วมกันได้ (๓) สร้างมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานการเชื่อมต่อให้เกิดเป็นหลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการดำเนินงาน

   ทั้งหมดทั้งปวงเป็นเรื่องที่ กกพ. และสำนักงาน กกพ. ต้องหนุนเนื่องจากการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งพนักงานของสำนักงาน กกพ. ทุกคน ถือเป็นหัวใจหลักในการจะนำพาภารกิจทั้งมวลให้ประสบผล ในโอกาสวันครบรอบวันก่อตั้งสำนักงาน กกพ. เป็นปีที่ ๑๒ ผมขอส่งปรารถนาดีมายังทุกท่านและขอให้ใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานร่วมกันผลักดันภารกิจงานกำกับกิจการพลังงานของเราให้ก้าวไปข้างหน้า เพื่อประโยชน์ของประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานต่อไป

ขอขอบคุณ

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ
ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
คัดลอกสำเร็จ