แจ้งการประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ลำดับ เอกสาร PDF Link
1 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง ขั้นตอนการรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดาวน์โหลด
2

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง ขั้นตอนการรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ดาวน์โหลด
3 เข้าใช้งานระบบการจดแจ้งยกเว้น/ลงทะเบียนขอรหัสใช้งาน   ลิงก์
  • ติดตามสถานะจดแจ้งยกเว้นฯ และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม
    (กรณีกำลังการผลิตติดตั้งน้อยกว่า 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์)
     
  ลิงก์
4 ขั้นตอนการกรอกคำขอและเอกสารประกอบการแจ้งยกเว้นฯ ดาวน์โหลด
5

รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • คำรับรองตนเอง
ดาวน์โหลด
  • ติดต่อสำนักงาน กกพ. ประจำเขตในพื้นที่ กรณีกำลังการผลิตติดตั้งน้อยกว่า 200 กิโลโวลต์แอมแปร์
ลิงก์

คัดลอกสำเร็จ